GDPR

Integritetspolicy

GDPR

Vi månar om dig som kund

Behandling av personuppgifter

EU införde ett nytt regelverk GDPR (General Data Protection Regulation) för behandling av personuppgifter som började tillämpas i maj 2018. Regelverket hanterar hur du ska behandla personuppgifter till privatpersoner och företagare.

Personuppgifter som vi behandlar

Cura Center får ett uppdrag från kunden. De personuppgifter som vi behandlar så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om namn, personnummer, adress, och befattning.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Cura Center hanterar personuppgifter som ett led för att leverera tjänster enligt avtal och att se till att våra uppdragsgivare följer bokföringslagen och annan lagstiftning.
Personuppgifter är till för att kunna underlätta arbetet då vi utför våra tjänster enligt avtal.

Varifrån inhämtas personuppgifter?

Uppgifter inhämtas från våra uppdragsgivare och de parter som uppdragsgivaren namnger.

Vilka kan få tillgång till personuppgifter?

På Cura Center kan endast de anställda som är involverade i uppdraget komma åt personuppgifterna.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi behandlar aldrig personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.

Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

För att ändra dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till vår uppdragsgivare (din arbetsgivare) som förmedlar den informationen till oss.

För mer information om GDPR, se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:
https://www.imy.se